top of page
POLÍTICA DE PRIVACITAT PERSONES FÍSIQUES
 
1 - POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

 1. 1 Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la Web per i per  TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i prestació dels serveis oferts a la pàgina web. Aquest fitxer està inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

 

 1. 2 El client accepta expressament la inclusió de les dades demanades durant la navegació per la pàgina, o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la Web en què se sol·licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida de tals dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li sol·licitem les dades necessàries per als fins a què està destinat l'empresa, que no és altre que és la venda dels serveis i productes  de la nostra empresa.

 

 1. 3 El client podrà exercitar, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercir-los per cada client a través d'un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: TRANSPORTS I CONTINGUTS EXPRESS SL , amb domicili al c/ Les Rambles núm. 13 CP.: 07003 PALMA DE MALLORCA, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del  client.

 

 1. 4 TRANSPORTS I CONTINGUTS EXPRESS SL informa que si un CLIENT  vol registrar-se a www.tricontex.com, se li demanaran tota una sèrie de dades com emplenament obligatori tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s'aporten/emplenen aquestes dades no tindrà lloc l'alta a la pàgina web de TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

 

 1. 5 El CLIENT  accepta  que www.tricontex.com  pugui utilitzar galetes i seguiment d'IPs per tal de recollir dades a efectes estadístics.

 

 1. 6 TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer anteriorment referit, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert  pel Reial decret 1720/2007 pel qual saprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

 

 1.   7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats de TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL, sent aquesta Societat titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. Als formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s'han d'assenyalar els diferents camps l'emplenament dels quals és necessari per fer el registre corresponent. Així, llevat que s'indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

 

 1. 8 El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si és el cas establerta amb el propietari d'aquesta pàgina web.

 

 1. 9 El client podrà exercitar, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que sigui pertinent i, podran exercitar-se per carta o email. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: Transports i Continguts Express, SL, C/ Les Rambles núm. 13 CP.: 07003 PALMA DE MALLORCA  Illes Balears adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del  client. En cas que els drets s'exerceixin per email, caldrà emplenar les mateixes dades i remetre's a l'email: info@tricontex.com

 

 1. 10 El consumidor particular  accepta  que  la web www.tricontex.com pugui utilitzar cookies. Tot això de conformitat  amb l'art 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic  que es modifica en virtut del  art 4 reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció. Que es regula a la política de cookies

 

 1. 11 En cas que el client decideixi proporcionar-nos dades de caràcter personal seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL, sent aquesta entitat la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, estan degudament registrats al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. Als formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s'han d'assenyalar els diferents camps l'emplenament dels quals és necessari per fer el registre corresponent. Així, llevat que s'indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa.

 

 1. 12  El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si és el cas establerta amb l'entitat propietària d'aquesta pàgina web.

 

 1. 13 També seran utilitzats per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als quals el client:
   

 

- Incloent recepció de butlletins informatius, les vostres dades només seran utilitzades per gestionar l'enviament d'aquest butlletí.

 

- Vostè autoritza l'enviament de publicitat respecte als nostres serveis i productes de manera les vostres dades només seran utilitzades per gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioneu a través d'aquestes, seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegeu per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb l'art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l'art 4 reial decret llei 13/2012, amb la nova redacció.

 

 1. 14 L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers titularitat de TRANSPORTS I CONTENIDORS EXPRESS SL fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis establerts legalment, a disposició d'autoritats administratives o judicials.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page