top of page
AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

RAÓ SOCIAL: Transports i Continguts Express, SL

NIF: B57043085.

DOMICILI SOCIAL: C/ Les Rambles Nº 13

07003 Palma de Mallorca

Illes Balears

CORREU ELECTRÒNIC: info@tricontex.com

TELÈFON:  6064197526.

 
CONDICIONS D'ÚS D'AQUESTA PÀGINA WEB.

 

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.tricontex.com.  La utilització d'aquesta web www.tricontex.com us atribueix la condició d'usuari des del mateix moment de l'accés i inici de la navegació, accedint a qualsevol dels seus continguts, des d'aquest mateix moment l'usuari  accepta de manera expressa, aquestes condicions generals. Així mateix, l'usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l'entitat a la web.

 

El  usuari s'obliga des de l'acceptació a fer un ús de  la pàgina web www.tricontex.com, els continguts i  els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l'ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix a través de la pàgina web www.tricontex.com.

 

A) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol manera atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent;

 

B) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

 

C) L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web

 

D) L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre  cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir-ne el funcionament normal.

 

E) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers;

 

F) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.

 

G) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets  de tercers, i en general està prohibit de manera expressa lús de qualsevol contingut del qual no sigui titular lusuari.

 

H) L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de correu brossa en l'ús o com a conseqüència de l'ús de la Web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, ja no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través del Web.

 

I) L'entitat es reserva el dret a fer qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

 

MODIFICACIONS: L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la web.

 

ENLLAÇOS AMB TERCERS: Aquest Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s'arribi des del web de l'entitat.

 

Propietat intel·lectual i industrial: Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix  els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a la  entitat  l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, de qualsevol manera i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública.  L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit totalment o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

 

L'entitat es reserva el dret de fer qualsevol tipus d'acció legal  contra qualsevol  usuari que faci acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

 

NOTIFICACIONS: Als efectes de les Presents condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l'entitat i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic info@tricontex.com. Les comunicacions de l'entitat a l'usuari es realitzaran d'acord amb les dades aportades per aquest en registrar-se a la pàgina web www.tricontex.com. L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis que s'hi oferten, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE SUMISSIÓ A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.  Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITATS:

 

A)         L'usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web www.tricontex.com, així com la prestació dels serveis o venda de productes que s'ofereixen es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

 

B)         L'entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l'usuari a causa de l'incompliment per part d'aquest, de la Llei, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic, o l'ús dels productes i serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que en el seu cas siguin aplicables. Específicament els derivats de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional,   la infracció dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la realització d'actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i les informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no realitzats directament per l'entitat.

 

C)         L'entitat en cap cas no respon dels danys soferts per l'usuari derivats de les  interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a l'entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per el sistema la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

 

D)        L'entitat en cap cas no respon,  dels danys soferts pels  usuaris derivats  de la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent als llocs enllaçats. I no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents als llocs enllaçats.

 

I)         L'entitat en cap cas no respon dels danys patits per l'usuari derivats de retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'internet o en altres sistemes electrònics.

 

F)         L'entitat en cap cas no respon dels danys patits per l'usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l'entitat;

 

G)        L'entitat en cap cas no respon dels danys soferts per l'usuari derivats de la impossibilitat de donar el servei, vendre productes i/o permetre l'accés per causes no imputables a l'entitat, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major ; així com de l'incompliment o compliment defectuós o terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.

 

H)        L'entitat en cap cas no respon dels danys patits per l'usuari,  derivats de Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l'existència de virus al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus als serveis prestats per tercers a través del web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

 

I)          L'entitat en cap cas no respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del Web i de les informacions i serveis, així com de l'incompliment pels usuaris de les obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

 

J)          L'entitat  no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina  als que  puguin accedir a través del link que en aquesta darrera s'hagi establert.

 

K)         En cas que qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, fos declarada nul·la, i/o invàlida, això no afectarà l'eficàcia de la resta que continuaria sent vinculant entre les parts. En cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, establertes;  això no suposarà que es renuncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc no suposarà la creació d'un dret adquirit per a l'altra part.

 

  LEGISLACIÓ APLICABLE SUMISSIÓ A FUR: Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en allò no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.  Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

bottom of page